Cắt Băng Khánh Thành Cổng Làng Đền Thánh Hưng Nghĩa

Cắt Băng Khánh Thành Cổng Làng Đền Thánh Hưng Nghĩa


Cắt Băng Khánh Thành Cổng Làng Giáo Xứ Đền Thánh Hưng Nghĩa Ngày 24-12-2017

Photo: Ấm Tích