Dom. Nguyễn Đức Vinh

Dom. Nguyễn Đức Vinh

Chánh Xứ

Cha đã phục vụ coi sóc tại Đền thánh Hưng Nghĩa từ năm 1957 đến năm 1985.