Danh sách các vị Tử Đạo

CÁC VỊ TỬ ĐẠO TÁNG BÊN LĂNG PHÍA TÂY

Thứ tự liệt kê các vị tử vì đạo, táng tại lăng phía tây Thánh Giá nghĩa địa ngày nay.

 1. Lương Khâm
 2. Đinh Mão
 3. Ngô Thiện
 4. Đinh Nghĩa
 5. Ngô Khâm
 6. Ngô Giám
 7. Độ
 8. Ngô Mậu
 9. Trần Ngô Thành
 10. 10.Dom. Nghiêm
 1. Dom. Sử
 2. Dom. Tố
 3. Ngô Tĩnh
 4. Ngô Rự
 5. Ngô Cường

Đợt này cải táng từ hai bên nhà thờ bây giờ ra nghĩa địa đời Cha Bảo coi xứ Hưng Nghĩa năm 1943.

 

GHI NGUYÊN VĂN BIA ĐÁ

Lời linh mục Roãn ghi lại cải táng hài cốt các vị tử đạo thuộc xứ Hưng Nghĩa như sau:

Tôi là thầy cả Vinhsơn Lê Roãn, đang coi sóc xứ Kiên Trung, tức là xứ Trung Thành ngày nay.tôi vâng lời Đức Cha Thuận giám mục, địa phận trung, tức là địa phận Bùi Chua ngày nay trong nước Việt Nam này, dạy tôi nhận hài cốt các vị tử đạo ở họ Kính Danh – Hưng Nghĩa thuộc xứ Kiên Trung, mà khi trước thầy cả Batôlômêô đã vâng lời Đức Cha Khang mà táng các ông này ở nơi nhà thờ cũ, trong 27 ông thì có 12 ông có thẻ thép khắc tên thánh, và có tên gọi như sau:

 1. Phêrô Thép
 2. Thạnh
 3. Ông Nhung
 4. Ông Huyền
 5. Ông Khang
 6. Ông Nghi
 7. Ông Thể
 8. Ông Đạt
 9. Ông Sở
 10. Ông Thứ
 11. Ông Sử
 12. Ông Khâm
 13. Ông Tĩnh
 14. Ông Tố
 15. Ông Cường

 

Riêng Ông Cường phải chết trong sở nhà giam, mà các ông này thì không có thẻ, không có án tức là không có lý lịch chứng lý. Nay bởi vì họ này làm nhà thờ lại, thì Đức Cha dạy tôi khai quật các ông này lên mà nhận hài cốt, cùng di táng nơi khác, nên tôi đã vâng lời truyền, mà nhận thật được 12 ông có thẻ và có tên Thánh, tên gọi ở trong quan, cùng 15 ông không có thẻ. Thì con cháu các ông giao hài cốt các ông cho tôi nhận.

Bằng nơi táng thì ông Phêrô Thép, táng gian thứ 4 nhà thờ mới, tức là nhà thờ hướng may bể cũ, vì ông này đã làm án, tức là lý lịch và chứng lý lại. Còn 11 ông thì táng ở sân bên đông nhà thờ, ngang gian thứ nhất. Để làm hai hàng: hàng thứ nhất 5 ông, kể từ hè nhà thờ như sau này:

Trong 12 ông này, tôi lại bỏ thẻ thép và thêm thẻ gỗ mới bằng gụ, và khắc tên Thánh, tên gọi các ông này rồi bỏ vào trong quan nữa, còn 15 ông bên tây thì tôi táng bên tây nhà thờ. Mà các ông này tôi cũng gắn thẻ khắc bằng gỗ gụ có tên thánh, tên gọi bỏ vào trong quan tài. Mà tôi làm việc này có ông Rụ, ông Hinh, Ông Phụng làm chứng cho việc này, nên chắc chắn hơn thì tôi họa đồ nơi táng các ông ấy trong bản lý lịch này ngày 23/8/1894, cũng là ngày 23/07  năm Giáp ngọ Anam. Tính theo đời Đức Cha Định, và là năm Thành Thánh trị vì, đơi ấy cải táng lần hai.

Kể từ khi các vị tử đạo cho đến khi Cha Roãn cải táng là 33 năm(1861-1894).

Đợt này cải từ nhà thờ bé nhỏ ở khu Bắc trước nhà ông Sinh, về táng tại nhà thờ may bể cũ, như bản vẽ ở trên.

Từ đây, ghi nguyên văn án lý lịch chứng lý của 12 vị tử vì đạo như đã nói ở trên như sau:

DANH SÁCH CÁC VỊ TỬ ĐẠO

STTQuý Danh
1 PHÊRÔ TRẦN XUÂN THÉP
2 ĐAMINH SỬ
3 ĐAMINH NGÔ VĂN GIÁM
4 ĐAMINH LƯƠNG VĂN KHÂM
5 ĐAMINH KHẢM
6 ĐAMINH ĐỘ
7 ĐAMINH ĐINH MÃO
8 ĐAMINH NGÔ VĂN TĨNH
9 ĐAMINH NGÔ VĂN MẬU
10 ĐAMINH NGÔ VĂN THIỆN
11 ĐAMINH NGÔ VĂN TỐ
12 ĐAMINH NGÔ THẠNH
13 ĐAMINH NGÔ CƯỜNG
14 ĐAMINH NGHIÊM
15 ĐAMINH NGÔ VĂN RỰ
16 ĐAMINH TRẦN VĂN THỂ
17 ĐAMINH TRẦN VĂN ĐẠT
18 PHÊRÔ LƯƠNG VĂN SỞ
19 ĐAMINH NGÔ VĂN THỨ
20 TÔMASÔ NGÔ VĂN ĐIỂM
21 NICÔLAÔ NGÔ VĂN THẬP
22 ĐAMINH TRẦN NGHI
23 ĐAMINH LƯƠNG VĂN KHANG
24 ĐAMINH HUYỀN
25 BANABÊ NHUNG
26 ĐAMINH TRẦN VĂN THỊNH
27 ĐAMINH ĐINH NGHĨA

LÝ LỊCH ÁN CẢI TÁNG CÁC VỊ TỬ ĐẠO

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Phêrô Thép

Chúng tôi là Phêrô Hào và Maria Thập và Đôminicô Uý, Đôminicô Lập ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa, thuộc về xứ Kiên Lao, giáp Hưng Nghĩa xã Kiên Trung, tổng Kiên Lao, huyên Giao Thuỷ, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng thực về việc cải táng hài cốt ông Phêrô Thép là con ông Thập, sinh quán tại họ Kính Danh Hưng Nghĩa phủ huyện như kể trên: Ông này đã có vợ nhưng chưa có con. Sự giữ đạo siêng năng.Vậy ông này trước sau không quá khoá lần nào sất. Năm Tân Dậu, đời Tự Đức đến năm thứ 14 đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng là năm 1861 ngày mồng 1 tháng 8, quan sức bắt ông này lên phủ Xuân Trường ở đây 3 ngày, đến ngày mồng 4 đem đi giam tại phủ Nghĩa Hưng xã Đăng Xuyên tổng Phùng Xuyên huyện Phong Lập giam ở đây 9 tháng 3 ngày, chịu gông cùm khổ sở. Đến ngày 1 tháng 5 năm Nhâm Tuất cũng là năm Tự Đức thứ 15, có tên Đờ-cát ở tỉnh về ở chợ Đông Xuyên đòi ông này lên mà hỏi rằng có quá khoá chăng? (bước qua Thánh Giá) Thì ông này thưa rằng: Không dám. Quan lại đưa về  nơi giam cũ, chịu giam cầm khổ sở hơn khi trước. Đến ngày 10, quan huyện lại đòi ông này lên mà hỏi rằng: Có quá khoá không? Thì ông này lại thưa rằng: Không dám. Bấy giờ quan truyền đem đi xử trảm (tức là xử bằng gươm) ở đồn Hoành Đơn cũng về huyện ấy. Vậy ông này chịu tử vì đạo đang thời 31 tuổi, ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Tuất năm Tự Đức thứ 15 mà khi điệu ông này đi xử thì chẳng có ai đi theo. Sau ngày 11, tôi là  Đôminicô Chấn và Phêrô Hào, và 1 người ngoại đạo đến nơi xử mà nhận xác, cùng đóng 1 cái cọc trên mộ ông này mà chôn. Đến ngày 21 tháng 12 năm ấy, thì ông Đôminicô Thập và Đôminicô Uý với người ngoại đạo chỉ dẫn đến nơi xử, khai quật hài cốt ông này lên, công nhận thực là hài cốt ông này, mà đem về táng ở tha ma tiền đồng họ Hưng Nghĩa. Vậy lấy dấu này làm chứng thêm là khi khai quật lên thì hình tượng vẫn còn nguyên như khi còn sống.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt này là hài cốt ông Phêrô Thép, mà cho việc này lên chắc chắn, thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời có thật như vậy. Amen.

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Đôminicô Thạnh

Chúng tôi là Gio an Bằng và Đaminh Huân, Maria Từ, Maria Thể ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa thuộc về xứ Kiên Lao, Hưng Nghĩa giáp Kiên Trung xã, Kiên Lao tổng, Giao Thuỷ huyện, Xuân Trường phủ, Nam Định tỉnh. Chúng tôi xin làm chứng thực về việc cải táng ông Đaminh Thạnh là con ông Bằng quê quán họ Kính Danh Hưng Nghĩa thuộc xứ Kiên Lao, giáp Hưng Nghĩa xã Kiên Trung tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Ông này đã có vợ song chưa có con, việc giữ đạo thánh bình thường vậy. Khi trước ở nhà không phải quá khoá lần nào. Đến đời Tự Đức năm thứ 14 tức năm Tân Dậu, đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Chúa, cũng là năm 1861 tháng 8 quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường ở đấy 3 ngày, đến ngày 4 tháng ấy đem đi giam tại xã Hồ Sơn tổng Hồ Sơn huyện Vụ Bản phủ Nghĩa Hưng giam ở đó 9 tháng 16 ngày chịu gông cùng khổ sở đến ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Tuất là năm Tự Đức thứ 15 có trát quan huyện và quan giám sát đòi lên huyện mà bắt quá khoá thì ông này đã phải quá khoá 1 lần. Đoạn lại đem về nơi giam, lại phải gông cùm như trước, đến ngày 25 quan lại đòi lên huyện 1 lần nữa mà lấy loa gọi ông này ra quá khoá. Khi ông này vào trước mặt quan thì lạy cùng thưa rằng: Tôi không dám. Bấy giờ quan truyền trói đi một nơi mà sai 4 người ngoại đạo dỗ dành 4 lần, thì ông này cũng thưa rằng: Tôi không dám việc ấy nữa. Thì quan liền sai đem ông này đi xử chém bằng gươm tại huyện Vụ Bản tổng Bảo Ngũ xã Bảo Ngũ giữa ngày 25 tháng 5 năm Nhâm Tuất (Tự Đức năm thứ 15). Vậy ông này tử vì đạo đang thì 19 tuổi. Bấy giờ có Maria Án là vợ, cùng Maria Tú là em nhận lấy xác mà táng bên đông cái giếng ở đất Bảo Ngũ. Đến ngày 9 tháng 6 năm Quý Hợi thì Maria Thể, Đôminicô Huân lên nơi xử mà nhận lấy hài cốt đã táng ông này bên giếng ấy như khi trước mà đem về táng ở tha ma tiền đồng Hưng Nghĩa.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt ông này là hài cốt ông Đôminicô Thạnh, mà cho việc này lên chác chắn mọi đàng thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều trên có thật như vậy. Amen.

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Banabê Nhung

Chúng tôi là Đôminicô Chấn và Đôminicô Phác, Maria Hiếu ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa, giáp Kiên Trung tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng thực về việc cải táng hài cốt ông Banabê Nhung là con ông Xi-mong Kiêm quê quán tại Hưng Nghĩa giáp, tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Ông này đã có vợ có con, sự giữ đạo cũng bình thường vậy. Năm Tân Dậu đời Tự Đức năm thứ 14, đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Đức Chúa Giời cũng là năm 1861, ông này đã phải quá khoá 1 lần tại nhà cai tổng án. Ngày 1 tháng 8 quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường ở đấy 3 ngày đến ngày 4 đem đi giam tại Nam Định phủ Nghĩa Hưng huyện Phong Doanh tổng Phùng Xuyên xã Vỵ Doanh giam ở đấy 9 tháng phải chịu gông cùm khổ sở đến ngày 1 tháng 5 năm Tự Đức thứ 15 có tên Đờ-cát ở tỉnh về chợ Đông Xuyên đòi ông này lên mà bảo rằng: Có quá khoá không? Thì ông này thưa rằng: Không dám. Đoạn lại đưa ông này về giam thì ông này lại phải chịu gông cùm khổ sở  hơn trước. Đến ngày 10 quan huyện lại đòi ông này lên mà hỏi rằng: Có quá khoá không? Thì ông này lại thưa rằng: Không dám. Bấy giờ quan dạy truyền đem đi xử chém ở đồn Hoành Đơn về huyện ấy. Vậy ông này chịu chết vì đạo đang thì  52 tuổi ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Tuất (năm Tự Đức thứ 15), mà khi đem ông này đi xử thì không có ai theo, đến ngày 11 tháng ấy thì ông Đôminicô Chấn và một người ngoại đạo đến nơi xử mà nhận xác ông này mà chôn ở đấy. Đến năm Quý Hợi ngày 1 tháng 6, tôi là Maria Hiếu là con và Maria Phác cùng người ngoại đạo ấy chỉ dẫn đến nơi khai quật lên lấy hài cốt ông này mà đưa về táng tha ma tiền đồng Hưng Nghĩa.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt này là hài cốt ông Nhung, mà cho việc này lên chắc chắn thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều có thật như vậy. Amen

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Đôminicô Huyền

Chúng tôi là Maria Hùng và Đaminh Hưng ở họ Đức Bà Trung Thành, giáp Trung Thành tổng Kiên Lao xã Kiên Trung huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng  việc cải táng hài cốt ông Đaminh Huyền là con ông Bảo Lộc quán tại Họ Hưng Nghĩa giáp Hưng Nghĩa xã Kiên Trung tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Ông này chưa có vợ, sự giữ Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng bình thường. Khi trước ở nhà phải quá khoá một lần tại nhà cai tổng án. Năm Tân Dậu (Tự Đức năm thứ 14), đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Chúa cũng là năm 1861 tháng 8 ngày 1, quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường, giam ở đấy 3 ngày. Đến ngày 4 đem đi giam tại xã Bất Ri tổng Bảo Ngũ huyện Vụ Bản phủ Nghĩa Hưng giam ở đấy 9 tháng 13 ngày chịu gông cùm khổ sở. Đến ngày 17 thán 5 năm Nhâm Tuất (Tự Đức năm thứ 15) quan truyền trói ông này lên huyện mà hỏi rằng: Có quá khoá không? Thì ông này thưa rằng: Không dám. Quan truyền trói đem đi về giam tại xã Bất Ri. Hôm sau đem ra tha ma xã ấy mà xử chém. Khi xử ông này thì chẳng có ai theo. Bấy giờ tôi là Đaminh Hưng, cậy người ngoại đạo ở đấy táng xác ông này, đến ngày hôm sau, tôi lại cậy người ấy dẫn tôi đến nơi táng xác ấy mà nhận mà làm dấu ghi ở nơi cái gồ táng xác ông ấy. Vậy ông này chịu tử vì đạo đang thì 23 tuổi, ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Tuất cũng là năm Tự Đức thứ 15. Đến năm Quý Hợi ngày 15 tháng 6, thì tôi là Hưng lên cái gồ mà nhận xác ông này khi trước mà khai quật hài cốt ông này lên, mà đem về táng tại vườn nhà ông Bảo Lộc.

Vậy chúng tôi xin làm chứng hài cốt này là thực hài cốt ông Đaminh Huyền, mà cho việc này lên chắc chắn mọi đàng thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều trước này có thật như vậy. Amen.

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Đôminicô Khang

Chúng tôi là Đôminicô Hào, Đôminicô Tài và Maria Tĩnh ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa giáp Hưng Nghĩa tổng Kiên Lao, huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng về việc cải táng hài cốt ông Đaminh Khang là con ông Đaminh Điều quê quán họ Kính Danh Hưng Nghĩa, tổng, phủ, huyện, tỉnh kể như trên. Ông này đã có vợ con, sự giữ đạo cũng bình thường vậy. Khi trước ở nhà đã phải quá khoá một lần tại nhà cai tổng án. Năm Tân Dậu, Tự Đức thứ 14 đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Đức Chúa Trời năm 1861 ngày 1 tháng 8, quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường, giam ở đấy 3 ngày. Đến ngày 4 đem đi giam tại xã Vụ Bản, huyện Vụ Bản phủ Nghĩa Hưng giam ở đấy 9 tháng 21 ngày chịu gông cùm ở đấy. Đến ngày 25 tháng 5 năm Nhâm Tuất, Tự Đức năm thứ 15, quan huyện và quan án sát đòi ông này lên mà hỏi rằng: Có quá khoá không? Thì ông này thưa rằng: Không dám. Bấy giờ quan truyền trói ông này đem đi xử trảm quyết tức là chém bằng gươm tại tha ma xã Bảo Ngũ tổng Bảo Ngũ huyện Vụ Bản. Mà khi đem ông này đi xử thì không có ai đi theo. Bấy giờ có người ngoại đạo chôn xác ông này. Vậy ông này chịu tử vì đạo đang thì 34 tuổi, ngày 25 tháng 5 năm Nhâm Tuất (Tự Đức năm thứ 15). Đến năm Quý Hợi ngày 17 tháng 6, thì tôi là Phêrô Tĩnh và Đaminh Tài, lên cậy người ngoại đạo đã chôn xác ông này chỉ dẫn cho, nhưng mà người ấy tha vãng vắng nhà. Vậy nơi ấy chôn có 11 người, song đã lấy đi 10 người rồi, còn 1 mộ ông này chúng tôi khai quật lên, thì đã nhận có dấu, có 4 đồng tiền buộc ở nơi dây lưng, là tiền ông phó Chu là người họ Hưng Nghĩa cho lúc đi bị bắt, vì vậy chúng tôi lấy hài cốt ông này về mà táng nơi tha ma Hưng Nghĩa.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt ông Đaminh Khang mà cho việc này lên chắc chấn mọi đàng, thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều trước này có thật như vậy. Amen.

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Đôminicô Nghi

Chúng tôi là Đôminicô Thập, Đôminicô Đệ, Đôminicô Uý và Maria Nhị thuộc họ Kính Danh Hưng Nghĩa, giáp Hưng Nghĩa xã Kiên Trung tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng thực về việc cải táng hài cốt ông Đôminicô Nghi là con ông Đaminh Thập sinh trú quán như kể ở trên. Ông này đã có vợ con, sự giữ đạo cũng bình thường vậy. Ông này đã phải quá khoá một lần tại nhà cai tổng án. Năm Tân Dậu, Tự Đức thứ 14 đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng là năm 1861 tháng 8 ngày 1, quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường giam ở đấy 3 ngày. Đến ngày 4 đem đi giam tại xã Đại Đê tổng An Cư huyện Vụ Bản phủ Nghĩa Hưng giam ở đấy 9 tháng 14 ngày chịu gông cùm khổ sở ở đấy. Đến ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Tuất, Tự Đức năm thứ 15, quan huyện và quan án sát đòi ông này lên mà hỏi rằng: Có quá khoá chăng? Thì ông này thưa rằng: Không dám, quan thương thì sống, chẳng thương thì chết, bằng sự quá khoá thì tôi không dám. Bấy giờ quan truyền trói ông này đem đi  trảm quyết ở xã Bảo Ngũ tổng Bảo Ngũ. Bấy giờ tôi là Đaminh Đệ và Maria Nhị nhận lấy xác mà chôn, cùng lấy hòn đá để vào xác ấy. Vậy ông chịu tử vì đạo đang thì 25 tuổi ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Tuất cũng là năm Tự Đức thứ 15. Đến năm Quý Hợi ngày 1 tháng 6 thì tôi là Đaminh Thập là cha và Đaminh Liên khai quật hài cốt ông này lên thì đã nhận được hòn đá đã làm khi trước mà đem hài cốt ông này về táng ở tha ma.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt này là hài cốt ông Đaminh Nghi. Vậy cho việc này lên chắc chắn mọi đàng, thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều trước này có thật như vậy. Amen.

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Đôminicô Thể

Chúng tôi là Đôminicô Thống, Đôminicô Độ và Maria Nhị ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa, giáp Hưng Nghĩa xã Kiên Trung tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng thực cải táng hài cốt ông Đôminicô Thể là con ông Đôminicô Vũ quán tại họ Hưng Nghĩa giáp, tổng, huyện, tỉnh như đã kể ở trên. Ông này đã có vợ con, sự giữ đạo cũng bình thường vậy. Khi trước đã quá khoá 1 lần ở nhà cai tổng án. Năm Tân Dậu, Tự Đức năm thứ 14, đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng là năm 1861 tháng 8 ngày 1, quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường giam 3 ngày. Đến ngày 4 mới đem đi giam ở xã Đại Đê tổng An Cư huyện Vụ Bản phủ Nghĩa Hưng giam ở đấy được 9 tháng 14 ngày chịu gông cùm khổ sở ở đấy. Đến ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Tuất, Tự Đức năm thứ 15 quan huyện và quan giám sát đòi ông này lên mà bắt quá khoá thì ông này thưa rằng: Không dám, quan thương thì sống, không thương thì chết. Bấy giờ quan truyền trói mà đem đi trảm quyết ở xã Bảo Ngũ tổng Bảo Ngũ. Tôi là Đôminicô Độ và Maria Nhị nhận lấy xác ông này mà chôn, cùng lấy cái cọc tre mà để bên dưới chân làm ghi dấu. Vậy ông này chịu tử vì đạo đang thì 34 tuổi, năm Nhâm Tuất ngày 18 tháng 5 năm Tự Đức năm thứ 15. Đến năm Quý Hợi ngày 1 tháng 6 thì chúng tôi là Đôminicô Thống và Maria Nhị lên nhận lấy mộ chôn khi trước mà khai quật lên mà đem về táng ở tha ma Hưng Nghĩa.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt này là hài cốt ông Thể mà cho việc này lên chắc chắn mọi đàng thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều trước này có thật như vậy. Amen.

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Đôminicô Đạt

Chúng tôi là Phêrô Khâm, Đôminicô Giảng và Maria Liên ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa, giáp Hưng Nghĩa xã Kiên Trung tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng về việc cải táng hài cốt ông Đôminicô Đạt là con ông Đôminicô Đông, sinh quán họ Kính Danh Hưng Nghĩa, tỉnh, phủ, huyện kể như trên. Ông này đã có vợ con, sự giữ đạo cũng bình thường vậy. Ông này khi trước đã quá khoá 1 lần tại nhà cai tổng án. Năm Tân Dậu, Tự Đức năm thứ 14, ngày 1 tháng 8 quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường giam ở đấy 3 ngày. Đến ngày 4 mới đem đi giam tại huyện Vụ Bản phủ Nghĩa Hưng giam ở đấy 9 tháng 18 ngày chịu gông cùm khổ sở lắm. Đến ngày 25 tháng 5 năm Nhâm Tuất, năm Tự Đức thứ 15, quan huyện và quan giám sát đòi ông này lên huyện cùng lấy loa mà gọi tên ông này lên bắt quá khoá đi thì ông này thưa rằng: Không dám. Bấy giờ quan truyền trói mà đem đi trảm quyết ở tha ma Bảo Ngũ huyện Bảo Ngũ. Bấy giờ những người ngoại giáo chôn xác ông ấy, đến hôm sau thì có người Kiên Lao đến nhận xác ông này mà chôn lại. Vậy ông này chịu tử vì đạo đang thì 29 tuổi ngày 25 tháng 5 năm Nhâm Tuất cũng là năm Tự Đức thứ 15. Đến năm Quý Hợi ngày 6 tháng 6 thì tôi là Maria Liên cậy người Kiên Lao đã chôn khi trước mà chỉ dẫn đến nơi chôn mộ ông này. Đoạn khai quật lên mà đem hài cốt về táng ở vườn ông Đôminicô Bích.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt này là hài hài cốt ông Đạt, mà cho việc này lên chắc chắn mọi đàng thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều trước này có thật như vậy. Amen.

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Phêrô Sở

Chúng tôi là Maria Tính ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa và Maria Maria Hùng ở họ Đức Bà Trung Thành thuộc xã Kiên Trung tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng thực về việc cải táng hài cốt ông Phêrô Sở là con ông Phêrô Rũng sinh trú quán ở họ Hưng Nghĩa, tỉnh, phủ, huyện như kể trên. Ông này đã có vợ con, sự giữ đạo cũng bình thường vậy. Ông này đã phải quá khoá 1 lần tại nhà cai tổng án ngày 1 tháng 5 năm Tân Dậu, Tự Đức năm thứ 14. Đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Chúa Trời cũng là năm 1861 ngày 1 tháng 8 quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường giam ở đấy 3 ngày. Đến ngày thứ 4 đem đi giam ở tổng Bảo Ngũ huyện Vụ Bản phủ Nghĩa Hưng giam ở đấy 9 tháng 13 ngày chịu gông cùng khổ sở. Đến ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Tuất, năm Tự Đức thứ 15, quan huyện đòi ông này lên huyện mà hỏi: Có quá khoá chăng? Thì ông này thưa rằng: Không dám. Đoạn quan dạy trói giặt ức ra mà điệu về nơi giam cũ và sau đem đi trảm quyết ở tha ma xã Bất Ri. Bấy giờ có người ngoại đạo chôn xác cho bên cây đa. Vậy ông này chịu tử vì đạo đang thì 29 tuổi ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Tuất, tức năm Tự Đức thứ 15. Đến năm Quý Hợi ngày 17 tháng 6, chúng tôi là Maria Tính là vợ lên lấy hài cốt ông này, lại hỏi người ngoại đạo đã chôn cho bên cây đa mà chỉ dẫn đến nơi, khai quật lên mà đem về táng ở tha ma Hưng Nghĩa.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt này là hài hài cốt ông Phêrô Sở, mà cho việc này lên chắc chắn mọi đàng thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều trước này có thật như vậy. Amen.

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Tômasô Điểm

Chúng tôi là Maria Hoa và Phêrô Tỉnh và Đôminicô Huân ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa, giáp Hưng Nghĩa xã Kiên Trung tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng về việc cải táng hài cốt ông Tômasô Điểm là con ông Phêrô Trường sinh quán tại họ Hưng Nghĩa, tỉnh, phủ, huyện như kể trên. Ông này đã có vợ con và có cháu, sự giữ đạo cũng siêng năng. Năm Tân Dậu, Tự Đức năm thứ 14, đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng là năm 1861. Ông này đã phải quá khoá một lần ở nhà cai tổng án. Ngày 1 tháng 8, quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường giam 3 ngày. Đến ngày thứ 4 đem đi giam tại huyện Vụ Bản phủ Nghĩa Hưng giam ở đấy 4 tháng, chịu gông cùm khổ sở, rồi lại đi giam ở xã Bảo Ngũ ở đấy 5 tháng 13 ngày cũng chịu gông cùm khổ sở như trước. Đến ngày 17 thang 5 năm Nhâm Tuất thì quan đòi ông này lên huyện cùng lấy loa mà gọi tên ông này vào bắt quá khoá, thì ông này vào thưa rằng: Ông lớn có thương thì xin ông lớn một nhát gươm. Bấy giờ quan dạy trói ông này đem đi trảm quyết tại xã Bất Ri. Bấy giờ người ngoại đạo chôn xác ông này, đến ngày 1 tháng chạp năm ấy có Maria Hoa là vợ và Phêrô Tỉnh nhận mộ ông này, mà hỏi người ngoại đạo đã chôn cho khi trước cũng đã nhận có cái tre làm ghi. Vậy ông này chịu tử vì đạo đang thì 57 tuổi, Tự Đức năm thứ 15. Đến năm Quý Hợi ngày 1 tháng 1, tôi là Maria Hoa và Phêrô Tỉnh đi lấy hài cốt ông này, thì đã nhận cái tre làm ghi nhưng người Kiên Lao lấy nhầm thì chúng tôi lên Kiên lao nhận được hài cốt ông này đem về táng tại nhà mình.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt ông Điểm, mà cho việc này lên chắc chắn mọi đàng thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều trước này có thật như vậy. Amen.

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Đôminicô Thứ

Chúng tôi là Maria Hùng ở họ Đức Bà Trung Thành và Đôminicô Hợp ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa thuộc xã Kiên Trung tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tinh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng thực về việc cải táng hài cốt ông Đôminicô Thứ là con ông Đôminicô Hợp sinh trú quán ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa, tỉnh, phủ, huyện như đã kể ở trên. Ông này đã có vợ con, sự giữ đạo cũng bình thường vậy. Năm Tân Dậu, Tự Đức năm thứ 14, đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng là năm 1861, ông này đã phải quá khoá một lần tại nhà cai tổng án. Ngày 1 tháng 8 quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường giam ở đấy 3 ngày. Đến ngày thứ 4 đem đi giam tại xã Bất Ri tổng Bảo Ngũ huyện Vụ Bản phủ Nghĩa Hưng giam ở đấy 9 tháng 13 ngày phải chịu gông cùm khổ sở lắm. Đến ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Tuất, Tự Đức năm thứ 15, quan huyện và quan giám sát đòi ông này lên huyện mà hỏi: Có quá khoá chăng? Thì ông này thưa rằng: Không dám. Quan lại dạy trói đem về nơi giam là xã Bất Ri mà trảm quyết. Bấy giờ những người ngoại đạo ở đấy chôn cho, thì lấy hòn đá làm ghi. Vậy ông này chịu tử vì đạo đang thì 35 tuổi, ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Tuất. Đến năm Quý Hợi ngày 16 tháng 5 thì Đôminicô Hợp là cha lên nhận xác, thì hỏi người ngoại đạo chỉ dẫn đến nơi chôn đã làm ghi trước mà khai quật lên, lấy hài cốt ông này táng tại tha ma Hưng Nghĩa.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt ông Đôminicô Thứ, mà cho việc này lên chắc chắn mọi đàng thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều trước này có thật như vậy. Amen.

 

Lý Lịch án cải táng hài cốt ông Nicôlaô Thập

Chúng tôi là Rosa Nhiệm và Phêrô Khâm và Đôminicô Giảng ở họ Kính Danh Hưng Nghĩa, giáp Hưng Nghĩa xã Kiên Trung tổng Kiên Lao huyện Giao Thuỷ phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin làm chứng thực về việc cải táng ông Nicôlaô Thập là con ông Gio-an Rỵ sinh trú quán họ Hưng Nghĩa, tỉnh, phủ, huyện như kể trên. Ông này đã có vợ con, việc giữ đạo cũng bình thường. Năm Tân Dậu, Tự Đức năm thứ 14, đang thì cấm cách bắt bớ Đạo Thánh Đức Chúa Trời, ông này đã phải quá khoá một lần tại nhà cai tổng án. Đến ngày 1 tháng 8, quan bắt ông này lên phủ Xuân Trường giam ở đấy 3 ngày. Đến ngày thứ 4 đưa đi giam tại huyện Vụ Bản giam ở đấy 9 tháng 18 ngày chịu gông cùm khổ sở lắm. Đến ngày 23 tháng 5 năm Nhâm Tuất, Tự Đức năm thứ 15, quan huyện và quan giám sát đòi ông này lên huyện cùng lấy loa gọi tên ông này ra quá khoá, thì ông này thưa rằng: Sự ấy tôi không dám. Thì quan dạy trói mà đem đi trảm quyết tại tha ma xã Bảo Ngũ tổng Bảo Ngũ. Bấy giờ có người ngoại đạo chôn xác ông này, đến hôm sau có người Kiên Lao tức là Đôminicô Chính đến nhận xác ông này mà chôn lại. Vậy ông này chịu tử vì đạo đang thì 44 tuổi, ngày 23 tháng 5 năm Nhâm Tuất cũng là Tự Đức năm thứ 15. Đến năm Quý Hợi ngày 16 tháng 6, tôi là Rosa Nhiệm là vợ và Đôminicô Hợp cậy người Kiên Lao là Chính đã chôn khi trước, mà khi chỉ dẫn mộ ông này và khai quật lên mà đem về táng tại tha ma Hưng Nghĩa.

Vậy chúng tôi xin làm chứng thực hài cốt ông Nicôlaô Thập, mà cho việc này lên chắc chắn mọi đàng thì chúng tôi xin thề làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời các điều trước này có thật như vậy. Amen.