Danh sách các Cha coi sóc tại Giáo Xứ

DANH SÁCH CÁC CHA COI SÓC TẠI GIÁO XỨ

STTQuý DanhNăm Coi SócGhi Chú
1 Dom. Trịnh Đức Hoành 1920 – 1924 Chánh xứ
2 Phêrô Nguyễn Tự Cung 1924 – 1928 Chánh xứ
3 Dom. Trần Văn Châu 1928 – 1929 Chánh xứ
4 Joan. Nguyễn Đức Chuẩn 1929 – 1934 Chánh xứ
5 Phêrô Đỗ Đức Tự 1934 – 1937 Chánh xứ
6 Cha Thống 1937 – 1940 Chánh xứ
7 Jos. Đinh Vĩnh Bảo 1940 – 1943 Chánh xứ
8 Michael Nguyễn Đình Nhã 1943 – 1946 Chánh xứ
9 Dom. Nguyễn Gia Vĩnh 1946 – 1948 Chánh xứ
10 Batôlômêô Nguyễn Đăng Quang 1948 – 1949 Chánh xứ
11 Phêrô Nguyễn Xuân Tín 1949 – 1952 Chánh xứ
12 Cha Tiến 1952 – 1953 Chánh xứ
13 Cha quản hạt 1953 – 1957 Kiêm nhiệm
14 Dom Nguyễn Đức Vinh 1957 – 1985 Quản xứ
15 Dom. Phạm Ngọc Tiên 1985 – 1988 Quản xứ
16 Dom. Trần Ngọc Tuất 1988 – 1988 Quản xứ
17 Paul. Vũ Minh Hoà 1988 – 1990 Quản xứ
18 Jos. Phạm Khắc Thẩm 1990 – 2010 Chánh xứ
19 Jos. Nguyễn Văn Thiện 2007 – 2010
20 Jos. Đỗ Văn Thực 3/9/2010 – 17/12/2018 Chánh xứ
21 Jos. Nguyễn Trọng Tính 18/12/2018 đến nay Chánh xứ