Danh sách các Cha quê hương

DANH SÁCH CÁC CHA QUÊ HƯƠNG

STTQuý DanhÔng bà cốNơi an nghỉ
1Ngô Ngọc BíchTamMiền Nam
2Ngô Văn SỹThiềngThức Hóa
3 Ngô Quang Khanh Khâm Hưng Nghĩa
4 Ngô Văn Quản Toán Ngô Đồng
5 Ngô Văn Khuyến Kế Miền Nam
6 Ngô Văn Tự Thủy Liễu Đề
7 Ngô Văn Nghĩa Bằng Canada
8 Lương Văn Hoan Ru Ninh Cường
9 Ngô Văn THọ Yên Miền Nam
10 Lương Cao Phẩm Trung Miền Nam
11 Lương Thế Cần Mỡi Hà Nạn – Phú Hải
12 Lương Văn Hương Thái Bình
13 Lương Hữu Thức Trọng Hố Nai – Đồng Nai
14 Lương Văn Trí Đẩu Tang Điền
15 Tràn Văn Nguyện Bất Đại Đồng
16 Trần Đức Tuấn Miền Nam
17 TRần Trung Thứ Hưởng Miền Nam
18 Trần Đình Thục Huống Miền Nam
19 Đinh Quang Thừa Triêm Miền Nam
20 Ngô Trí Thiện Miền Nam
21 Ngô Chính Trực Yên Thái Bình
22 Nguyễn Thế Bỉnh Hoan Miền Nam
23 Trần Đức Khuya Thống Miền Nam
24 Lương Văn Kính Miền Nam
25 Lương Văn Cảnh Tường Miền Nam
26 GaB. Ngô Viết Bao Học Xuân Lộc
27 Dom. Lương Viết Toàn Mùi
28 Lương Nguyên Công Trương Pháp
29 Phó tế Trần Viết Kinh Bất Miền Nam
30 Phó tế Trần văn Nghĩa Thảo Trường Đắc Lộ