Dom. Phạm Ngọc Tiên

Dom. Phạm Ngọc Tiên

Quản xứ

Cha đã phục vụ coi sóc tại Đền thánh Hưng Nghĩa từ năm 1985 đến năm 1988.