Jos. Đỗ Văn Thực

Jos. Đỗ Văn Thực

Chánh Xứ

Cha đã phục vụ coi sóc tại Đền thánh Hưng Nghĩa từ 03/09/2010 đến nay.