Jos. Nguyễn Trọng Tính

Jos. Nguyễn Trọng Tính

Chánh xứ

Cha đã phục vụ coi sóc tại Đền thánh Hưng Nghĩa từ năm 2018 đến nay.