Jos. Phạm Khắc Thẩm

Jos. Phạm Khắc Thẩm

Chánh Xứ

Cha đã phục vụ coi sóc tại Đền thánh Hưng Nghĩa từ năm 1990 đến năm 2010.