Michael. Nguyễn Đình Nhã

Michael. Nguyễn Đình Nhã

Chánh Xứ

Cha đã phục vụ coi sóc tại Đền thánh Hưng Nghĩa từ năm 1943 đến năm 1946.