Paul. Vũ Minh Hoà

Paul. Vũ Minh Hoà

Quản xứ

Cha đã phục vụ coi sóc tại Đền thánh Hưng Nghĩa từ năm 1988 đến năm 1990.