Phêrô. Nguyễn Xuân Tín

Phêrô. Nguyễn Xuân Tín

Chánh Xứ

Cha đã phục vụ coi sóc tại Đền thánh Hưng Nghĩa từ năm 1949 đến năm 1952.