Nói Về Các Cha coi sóc Hưng Nghĩa

Nói Về Các Cha coi sóc Hưng Nghĩa

Từ khi giáo xứ hình thành

Cha tiên khởi Trịnh Đức Hoành đến nay

19 linh mục về đây

90 năm ấy đong đầy vinh quang

Xứ đường Hưng Nghĩa huy hoàng

Biết bao kỳ tích sử vàng đầy vơi

90 năm ấy qua rồi

Cùng bao hồng phúc người người khắc ghi

Năm tháng dù đã qua đi

Mốc son Hưng Nghĩa vẫn ghi tạc lòng

                                         

                                       (90 năm 1920 – 2010)

Chia sẻ bài viết: