Đêm hoan ca tuần Chầu 2017

Đêm hoan ca tuần Chầu 2017


Photo: Ấm Tích