Tuần Chầu đền thánh Hưng Nghĩa 2017

Tuần Chầu đền thánh Hưng Nghĩa 2017


Photo: Ấm Tích