Lễ Kính Bà Thánh Anna ngày 26-07-2018

Lễ Kính Bà Thánh Anna ngày 26-07-2018


Lễ Kính Bà Thánh Anna ngày 26-07-2018

Photo: Ấm Tích